#TEAMG12016Gameplay de Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 !

Gameplay de Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 !

Nouveau gameplay pour Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4, "Kaguya Otsutsuki vs Sakura Haruno".